Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19 ozl

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI Telekonferencje24 (wersja beta-demo usługi)

§1. Regulamin.

 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia Abonentowi Usługi na podstawie Umowy przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Abonentowi na stronie internetowej www.Telekonferencje24.pl

§2. Definicje.

 1. Abonent – podmiot, który korzysta z Usługi.
 2. Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Gdańsku przy ul. C. K. Norwida 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, NIP 583-304-27-23, kapitał zakładowy 1.243.800,80 PLN opłacony w całości.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usługi.
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawierana przez dokonanie czynności faktycznych.
 5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Abonenta polegająca na umożliwieniu Abonentowi organizacji i prowadzenia komunikacji z zaproszonymi przez niego na Konferencję Użytkownikami za pomocą wdzwanianej usługi telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności Usługi znajduje się na stronie internetowej www.Telekonferencje24.pl.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna biorącą udział w Konferencji na zaproszenie Abonenta.
 7. Konferencja – wirtualna przestrzeń umożliwiająca telefoniczne spotkania wielu dzwoniących, której dokładny opis techniczny znajduje się na stronie internetowej www.Telekonferencje24.

§3. Umowa.

 1. Umowa zawierana jest przez dokonanie czynności faktycznych na stronie internetowej www.Telekonferencje24.pl albo poprzez wybranie numeru konferencji znajdującego się na stronie www.Telekonferencje24.pl, w szczególności poprzez akceptację Regulaminu. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Zawarcie i wykonywanie Umowy przez Usługodawcę uzależnione jest od istnienia technicznych możliwości realizacji Usługi na rzecz Abonenta w danej lokalizacji.
 3. Abonent zawierając Umowę oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego.

§4. Świadczenie Usługi.

 1. Usługa dostępna jest wyłącznie w wersji DEMO, co oznacza, że jest to wyłącznie wersją testową i Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jej prawidłowe funkcjonowanie. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje nieograniczonej dostępności Usługi, poprawności działania poszczególnych funkcji Usługi ani osiągnięcia przez Abonenta celu, który przyjął rozpoczynając korzystanie z Usługi.
 2. Do korzystania z Usługi niezbędne jest podłączenie telefoniczne z Konferencją. Przerwanie połączenia telefonicznego z Konferencją z jakiejkolwiek przyczyny automatycznie przerywa świadczenie Usługi.
 3. Abonent zobowiązany jest poinformować Użytkowników, iż korzystanie z Usługi powinno odbywać się zgodnie z treścią Regulaminu. Abonent jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich Użytkowników Konferencji, że dane osobowe i informacje ujawnione w trakcie Konferencji mogą zostać przekazane pozostałym Użytkownikom lub osobom trzecim. Abonent zobowiązany jest poinformować Użytkowników iż korzystanie z Usługi może wiązać się z dodatkowymi opłatami jak za połączenie lokalne wg taryfy własnego operatora telekomunikacyjnego
 4. Usługodawca może zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Abonent:
  a) swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje lub może spowodować szkody u Usługodawcę lub u podmiotów trzecich,
  b) nie przestrzega postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przed zawieszeniem świadczenia Usługi Usługodawca – w miarę możliwości technicznych i faktycznych – poinformuje Abonenta o uchybieniu i wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie uchybienia. Zawieszenie świadczenia Usługi trwa do momentu ustania przyczyny uzasadniającej to zawieszenie.
 6. Urządzenia stosowane przez Abonenta powinny spełniać wymagania techniczne określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Za prawidłowe działanie tych urządzeń odpowiada Abonent.
 7. Szczegółowy opis czynności faktycznych umożliwiających zawarcie Umowy oraz świadczenie Usługi znajduje się na stronie internetowej www.Telekonferencje24.pl

§5. Serwis.

 1. Usługodawca prowadzi nieodpłatną serwisową obsługę Abonenta w zakresie świadczonej Usługi. W ramach nieodpłatnej obsługi serwisowej Usługodawca zapewnia Abonentowi sprawdzenie parametrów Usługi, techniczną pomoc w zakresie świadczonej Usługi.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące prawidłowego działania Usługi należy zgłaszać pocztą elektroniczną na konto telekonferencje24@aitoncaldwell.pl.
 3. Usługodawca ma prawo przeprowadzić zaplanowaną konserwację łączącą się z przejściowym zawieszeniem świadczenia Usługi lub jej części. Usługodawca, w miarę możliwości, poinformuje Abonenta o planowanej konserwacji łączącej się z przejściowym zawieszeniem działania Usługi lub jej części, jeśli zgodnie z planem, ma ona trwać dłużej niż jeden dzień. Zaplanowana konserwacja będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności z tym związane, wynikające dla Abonenta.

§6. Opłata.

 1. Usługa w wersji DEMO jest nieodpłatna. Abonent, korzystając z Usługi nie ponosi żadnych opłat na rzecz Usługodawcy z wyłączeniem opłat za połączenie lokalne do numeru Konferencji zgodnie z taryfą za połączenia lokalne wg cennika własnego operatora telekomunikacyjnego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i wprowadzenia opłat. Wprowadzenie opłat będzie wyraźnie zaznaczone, w szczególności poprzez usunięcie dostępności Usługi w wersji DEMO.

§7. Tajemnica telekomunikacyjna.

 1. Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z Usługi, danych dotyczących Abonenta, okoliczności i rodzaju połączeń, a także informacji o świadczonych na rzecz Abonenta Usługach, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest dozwolone lub wymagane na podstawie przepisów prawa.
 2. Usługodawca będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał dane Abonenta zawarte w Umowie w celu jej wykonania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane Abonenta w okresie obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Usługodawca dochowa uzasadnionej technicznie i ekonomicznie staranności, odpowiedniej do stopnia zagrożenia, przy zabezpieczeniu swoich urządzeń teleinformatycznych przed ujawnieniem danych Abonenta lub tajemnicy telekomunikacyjnej.

§8. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące Usługi, w zakresie objętym odpowiedzialnością Usługodawcy, przyjmuje Usługodawca.
 2. Reklamacje Abonent może złożyć w każdej formie w szczególności poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.Telekonferencje24.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: pełną nazwę podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu tejże osoby, dokładny adres, adres korespondencyjny, dokładny opis zdarzenia i datę jego zaistnienia.
 4. Usługodawca potwierdza przyjęcie poprawnie złożonej reklamacji w terminie czternastu dni o ile w tym czasie nie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.
 5. Reklamacja poprawnie zgłoszona, zawierająca wszystkie wymienione w Regulaminie elementy, rozpatrywana będzie przez Usługodawcę w terminie trzydziestu dni od dnia jej zgłoszenia, pod rygorem uznania, że reklamacja jest zasadna. Reklamację złożoną po upływie roku od dnia, w którym nastąpiło zdarzanie uzasadniające złożenie tej reklamacji pozostawia się bez rozpoznania o czym informuje się Abonenta.
 6. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu Abonent ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, to jest w przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji przez Usługodawcę.

§9. Kontakt.

 1. Usługa świadczona jest przez Usługodawcę z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji.
 2. Usługodawca przyjmuje korespondencję dotyczącą świadczonej przez siebie Usługi drogą elektroniczną.
 3. Abonent zobowiązany jest każdorazowo informować Usługodawcę o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, w szczególności adresu, pod rygorem uznania pism skierowanych na ostatnio wskazany Usługodawcy adres za skutecznie doręczone.

§10. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek siły wyższej, działania Abonenta, Użytkownika lub osoby, za którą Abonent ponosi odpowiedzialność lub niezachowania przez Abonenta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta lub Użytkownika korzyści.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację Usługi wykonaną przez Abonenta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione skorzystanie z Usługi przez podmiot inny niż Abonent. Za korzystanie z Usługi odpowiada wyłącznie Abonent. Abonent zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do Usługi w taki sposób aby mogły z niej korzystać wyłącznie osoby upoważnione, w szczególności poprzez wprowadzenie i zachowanie w poufności stosownego numeru pokoju Konferencji i kodu dostępu.
 5. Abonent odpowiada za wszystkie zrealizowane Usługi z jego urządzenia końcowego, niezależnie od tego, kto zlecał Usługę lub z niej korzystał.

§11. Oświadczenia Abonenta.

 1. Abonent wyraża zgodę na komunikację w formie elektronicznej, skorzystanie z Usługi w wersji DEMO oraz zawarcie Umowy i oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:
  a) czynnościach składających się na procedurę zawarcia Umowy;
  b) skutkach prawnych akceptacji przez Abonenta Regulaminu,
  c) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które są udostępniane Abonentowi,
  d) istotnych właściwościach Usługi, a w szczególności o ewentualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi
  e) miejscu i sposobie składania reklamacji,
  f) prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz usuwania,
  g) prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i przesyłania informacji handlowej,
  h) bezpieczeństwie świadczenia Usługi i zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej.
 2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby wynikające z Umowy do celów realizacji usługi telekomunikacyjnej oraz dla celów marketingowych.
 3. Abonent akceptuje fakt, iż zawarcie i wykonywanie Umowy przez Usługodawcę uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji Usługi na rzecz Abonenta, w danej lokalizacji.
 4. Abonent oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i zapoznał się szczegółowo z jego treścią przed zawarciem Umowy i rozpoczęciem świadczenia Usługi.

§12. Postanowienia końcowe.

 1. Spory wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego rozpatrują sądy powszechne, nadto zaś Abonent może skierować taki spór do rozpoznania także w drodze mediacji lub przez orzeczenie Sądu Polubownego.
 2. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 §3 k.c., że w przypadku, gdyby jakakolwiek część Regulaminu lub Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część takiego dokumentu pozostanie w mocy. Postanowienia nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe uznaje się za wykreślone, a w ich miejsce wchodzą postanowienia o treści zgodnej z powszechnie obowiązującym prawem i dotychczasowym brzmieniem tego postanowienia, a gdyby nie można było ustalić brzmienia takiego postanowienia, to na jego miejsce wchodzą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Abonent nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy na podmiot trzeci bez zgody Usługodawcę.
 4. Wszelkie zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie internetowej www.Telekonferencje24.pl.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2015.